Servisné podmienky

Upozornenie: poškodené a následne opravované zariadenie už nikdy nebude ako NOVÉ! Pri výmene resp. servise náhradných dielov môžu vzniknúť menšie nerovnosti, medzery medzi spojmi, malé oderky, znížená citlivosť ovládacích prvkov (tlačidlá ovládania, dotyková plocha).

Zmluvné podmienky opravy: Zákazník si je VEDOMÝ, že pri servisnom zásahu môže prísť k strate zákazníckych dát (telefónny zoznam, kontakty, fotky, videá, jednotlivých aplikácií, atď) v zariadení alebo na pamäťovom médiu. Strate dát je možné predísť zálohovaním dát. Záloha dát v servisnom stredisku je možná v závislosti od technického stavu zariadenia a môže byť spoplatnená podľa platného cenníka služieb servisného strediska. Servisné stredisko nezodpovedá za stratu SIM kariet a pamäťových kariet ponechaných v zariadení. Záručná doba na servisný úkon: 90 dní, na náhradný diel: 24 mesiacov a na zariadenie poškodené tekutinou sa nevzťahuje. Zariadenie po páde resp. inom mechanickom poškodení, zariadenie už rozobraté pred opravou v našom servisnom stredisku alebo potopené zariadenie resp. poškodené tekutinou: v týchto prípadoch sa môže prejaviť skrytá chyba po otvorení zariadenia (servisnom úkone) v našom servisním stredisku. Skrytá chyba môže zariadenie nenávratne poškodiť (znefunkčniť) alebo sa môžu prejaviť ďalšie chyby – poškodenia v zariadení, ktoré môžu navýšiť cenu opravy. Servisné stredisko nenesie žiadnu zodpovednosť za prejavenie skrytých chýb a nájdené poškodenia zistené po otvorení opravovaného zariadenia resp. začatí servisného úkonu a neznáša žiadne náklady s tým spojené. Objednávateľ je vždy upozornený o ukončení opravy resp. Servisního úkonu, po uplynutí 7 pracovných dní od dňa upozornenia si servisné stredisko resp. predávajúci vyhradzuje právo účtovať objednávateľovi – kupujúcemu skladné 0,25 €/deň/ks. Spoločnosť si vyhradzuje právo anulovať zálohovú čiastku za objednaný diel do 30 kalendárnych dní od kontaktovania zákazníka. Po šiestich mesiacoch máme právo podľa Občianskeho zákonníka prístroj zlikvidovať alebo predať. Toto opatrenie je bohužiaľ nutné vzhľadom na obmedzené priestory prevádzky. Telefón Vám bude vydaný na základe servisného protokolu. Pri strate alebo nedodaní Vám bude účtovaný poplatok 5 EUR. Pri nesúhlase s cenovým návrhom za opravu zariadenia bude zákazníkovi účtovaný poplatok vo výške 20,00€ až 35,00€ s DPH za diagnostiku zariadenia v závislosti od zložitosti diagnostiky. Podľa aktuálneho cenníka je práca servisného technika účtovaná vo výške 29,00€ s DPH za každú načatú hodinu. Kupujúci – objednávateľ si prečítal zmluvné podmienky opravy a je si plne vedomý rizík spojených s opravou mechanických alebo tekutinou poškodených zariadení a svojím podpisom súhlasí s vykonaním a zmluvnými podmienkami opravy resp. servisného úkonu. Ak pri reklamačnom konaní nebude uznaná vada v rámci záruky, zákazník si hradí všetky náklady spojené s logistickými poplatkami a opravou. Zákazník sa oboznámil so záručnými podmienkami a svojím podpisom udeľuje spoločnosti Active Trade, s.r.o.súhlas v zmysle zákona Zák.č. 122 / 2013 Z.z.o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v servisnom protokole spoločnosti Active Trade, s.r.o. a jej obchodným partnerom. Zákazník si je vedomý, že kvôli servisnému zásahu do zariadenia musí odovzdať kontaktné a fakturačné údaje na základe účtovných a obchodných zákonov. Pri servisnom zásahu sa nijakým spôsobom nespracúvajú iné osobné údaje (fotografie a pod.) zákazníka okrem vopred dohodnutej zálohe údajov zo zariadenia, ktorá je chránená antivírusom, heslom a šiforvaním podľa zákona 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov. Dohoda o spôsobe vybavenia: predávajúci a kupujúci sa dohodli, že zákazník je povinný najneskôr na 30 – ty deň reklamáciu vyzdvihnúť osobne v mieste uplatnenia reklamácie.V prípade nevyzdvihnutia si reklamácie sa má zato, že reklamácia bola vybavená včas. Podrobné podmienky reklamačného poriadku a pozáručného servisu sú k dispozícii na internetovej stránke www.itcentrum.sk Servisné stredisko je oprávnené si účtovať manipulačný poplatok v zmysle platného cenníka. Zákazník si je vedomý a svojim podpisom súhlasí s resetovaním zariadenia do výrobných nastavení pričom dochádza k strate dát za ktoré nie je zodpovedný servis a ani výrobca. Zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov na marketingové účely.