GDPR

Informácia o ochrane osobných údajov v Active Trade, s.r.o.
Vážení zákazník (dotknutá osoba), za účelom uzavretia a plnenia zmluvy s Active Trade, s.r.o. spracúva nasledovné osobné údaje zákazníka:
Účelom spracúvania osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa inštalácie alebo dodávky, telefónne číslo, e-mail je spracovanie objednávky, cenovej ponuky a návrhu zmluvy, právny základ: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby
účelom spracúvania osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu a adresa inštalácie, telefónne číslo, e-mail je uzavretie a plnenie zmluvy, právny základ: plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
Účelom spracúvania osobných údajov: telefónne číslo, e-mail je komunikácia pri plnení zmluvy, právny základ: súhlas dotknutej osoby
1. a 3. – príjemca neexistuje,
– príjemcom osobných údajov sú sprostredkovatelia, ktorí poskytujú služby v oblasti účtovníctva
Active Trade, s.r.o. nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
Doba uchovávania osobných údajov:
do uzavretia zmluvy alebo odstúpenia od objednávky
10 rokov od zániku zmluvy
do ukončenia zmluvného vzťahu
Zákazník (dotknutá osoba) má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov
máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
Zákazník (dotknutá osoba) má právo podať návrh na začatie konania
– poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy; zákazník (dotknutá osoba) údaje nie je povinná poskytnúť; ak údaje neposkytne, objednávka nebude spracovaná
– poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, zákazník (dotknutá osoba) údaje nie je povinná poskytnúť; ak údaje neposkytne, zmluva nebude uzavretá
– poskytovanie telefónneho čísla, e-mailu nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, e-mail nie Ste povinný poskytnúť, ak telefónne číslo, e-mail neposkytnete, nebudeme komunikovať telefonicky a e-mailom.
Active Trade, s.r.o. nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania